Networking and consulting

The coordination office BioökonomieREVIER introduces itself

Your contact persons

Prof. Dr. Ulrich Schurr

Overall Management BioökonomieREVIER
Forschungszentrum Jülich GmbH, IBG-2
+49 (0) 2461 61-3073
u.schurr@fz-juelich.de

Dr. Christian Klar

Head of Coordination Office
Forschungszentrum Jülich GmbH, IBG-2
+49 (0) 2461 61-4230
c.klar@fz-juelich.de

Anke Krüger

Deputy Head Coordination Office
Communication

Forschungszentrum Jülich GmbH, IBG-2
+49 (0) 2461 61-85448
anke.krueger@fz-juelich.de

Dr. Sabine Dietrich

Industry, Innovation
- Parental Leave -
Forschungszentrum Jülich GmbH, IBG-2
+49 (0) 2461 61-6018
s.dietrich@fz-juelich.de


Dr. Denise Gider

Industry, Innovation, Food
Forschungszentrum Jülich GmbH, IBG-2
+49 (0) 2461 61-85531
d.gider@fz-juelich.de

Carlotta Muhle

Student assistant
Forschungszentrum Jülich GmbH, IBG-2
c.muhle@fz-juelich.de

Jana Walther

Student assistant
Forschungszentrum Jülich GmbH, IBG-2
j.walther@fz-juelich.de

linkedin
Newsletter
Ansprechpartner